PRIVACYVERKLARING

Samen Fit & Vitaal, gevestigd aan van Aerssenstraat te Heerenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Henryke de Vries, van Aerssenstraat 7 te Heerenveen.

Mailen via het contactformulier op deze website.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Samen Fit & Vitaal verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer – E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Samen Fit & Vitaal verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Gezondheid.

De wettelijke grondslag voor het verwerken van deze gegevens is: Toestemming. Dat betekent dat deze gegevens alleen worden verwerkt als je daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Samen Fit & Vitaal verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

– Het afhandelen van jouw betaling.

– Je te kunnen bellen, e-mailen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Samen Fit & Vitaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Samen Fit & Vitaal) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Samen Fit & Vitaal bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de bovengenoemde (categorieën) van persoonsgegevens: Tot 7 jaar na het beëindigen van de klantrelatie. Dit in verband met de wettelijke bewaarplicht ten behoeve van de belasting. De persoonsgegevens worden alléén met dat doel bewaard en worden niet voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven aan derde partijen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Samen Fit & Vitaal verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Samen Fit & Vitaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Samen Fit & Vitaal gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samen Fit & Vitaal en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@samenfitenvitaal.nl

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Samen Fit & Vitaal wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Privacyverklaring Samen Fit & Vitaal te Heerenveen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

 

Samen Fit & Vitaal neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@samenfitenvitaal.nl